Zakres usług księgowych i finansowych

Profesjonalne usługi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych

Usługi  świadczymy wyłącznie przy pomocy osób  posiadających odpowiednie uprawnienia i  doświadczenie.

Księgi  rachunkowe  prowadzimy za pomocą  oprogramowania z systemów Symfonia firmy Sage

Przykładowe czynności,  wykonywane w ramach  usługi

(dokładny zakres usługi jest ustalany z Klientem w umowie)

foto

Usługi  podstawowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów( KPiR),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji i deklaracji dot. VAT,
 • sporządzanie deklaracji- zeznań podatkowych w podatku dochodowym(CIT lub PIT),
 • przekazanie deklaracji do US,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informacja dodatkowa,
  • przepływy środków pieniężnych,
 • konsolidowanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,

Usługi  dodatkowe:

 • kontakt z urzędem skarbowym i ZUS,
 • odbieranie dokumentów,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS i NBP
 • sporządzanie zestawień transakcji z jednostkami powiązanymi
 • przygotowywanie faktur, wezwań do zapłaty, sporządzanie przelewów,
 • kontrola stanu należności i zobowiązań,
 • wysyłka potwierdzeń sald i innej korespondencji,
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • obsługa audytów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego,
 • opracowywanie różnego rodzaju regulaminów wewnętrznych,
 • opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów,
foto

Obsługa kadrowa i płacowa dotycząca pracowników

Przeznacz swój czas na rozwój merytorycznych gałęzi Twojej firmy, a czasochłonnymi formalnościami z obszaru kadry i płace pozwól się zająć naszym specjalistom. Oni mają wieloletnie doświadczenie i podchodzą do tego z pasją.

Przykładowe czynności, w ramach obsługi kadrowo-płacowej

(dokładny zakres usługi jest ustalany z Klientem w umowie)

Obsługa płacowa:

 • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika, zgłoszenie zmiam do ZUS,
 • rozliczenie nieobecności w pracy-zwolnień lekarskich i urlopów,
 • przygotowanie list płac,
 • przygotowywanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • przygotowanie deklaracji ZUS DRA + załączniki, PIT-4,PIT-11.

Obsługa kadrowa:

 • przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Dodatkowe usługi:

 • przygotowywanie umów dot. odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • sporządzanie przelewów dot. wynagrodzeń,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • przygotowanie deklaracji dla PFRON,
 • opracowanie regulaminów pracy i wynagradzania.

Świadczymy kompleksowe usługi finansowe

Sprawdź zakres naszej oferty

foto2

Rozliczanie dotacji unijnych

Bezzwrotna pomoc niesie za sobą wiele wyzwań związanych z terminowym spełnianiem różnorakich kryteriów oraz utrzymywaniem bieżącej komunikacji z urzędami odpowiedzialnymi za jej wypłatę i kontrole. Rozliczenie projektu jest niejednokrotnie trudniejsze niż samo przygotowanie wniosku i otrzymanie dotacji. Rozliczenie projektu to staranie się o spełnienie wymogów kwalifikujących koszty do uzyskania refundacji. Przechodziliśmy przez to wiele razy .

foto2

Analizy finansowe

Analizy finansowe są bardzo dobrym narzędziem przy dokonywaniu oceny ogólnej i szczegółowej sytuacji przedsiębiorstwa oraz pomagają w podjęciu decyzji związanych z kierunkiem kolejnych etapów jego rozwoju.

foto2

Biznes plany

Każda inwestycja wymagająca zewnętrznego finansowania wiąże się z koniecznością sporządzenia biznes planu.

Nadzór nad działem księgowym klienta.